Aktuality

Více aktualit

Profil společnosti

Společnost CS-BETON s.r.o. působí na trhu betonových výrobků v České republice již od roku 1992. Jsme jedním z největších výrobců betonových výrobků pro tvorbu malé architektury, chodníků, komunikací a letišť. Společnost vyrábí široký sortiment dlažeb různých typů a barev, obrubníků, žlabů, vegetačních tvárnic, okrasných zdí včetně prvků okrasných vegetačních zdí. Vyráběné výrobky dovolují prakticky neomezenou kreativitu užití jak co do skladby, tak i barevnosti.

Sortiment výrobků  dovoluje řešit odvodnění zpevněných povrchů komunikací dálnic i letišť v široké škále kapacitních požadavků na odvodnění.

 

 Název   a                    sídlo společnosti

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 Litoměřice

Naše standardy

 • Odolnost výrobků vůči mrazu a rozmrazování

  Více

  V případě, že jsou betonové výrobky vystaveny vodě a vlhku společně se střídavým působením mrazu a rozmrazovaní (s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich), musí být schopné odolávat těmto vlivům prostředí v požadovaném stupni.

  Všechny naše produkty vyrobené metodou vibrolitého betonu splňují požadavky pro nejvyšší třídu odolnosti XF4 a dokonce je několikrát převyšují (dle ČSN EN 206). Proto je možné bez obav naše výrobky použít i v místech, kde jsou na ně kladeny vysoké nároky v oblasti odolností na rozmrazovací látky - jako jsou vozovky a zpevněné plochy vystavené posypovým solím a ostatním rozm. látkám.

  Výrobky nedegradují a neztrácí své vlastnosti ani funkčnost. Ověřování těchto charakteristických kvalitativních vlastností musí probíhat v pravidelných intervalech v nezávislých akreditovaných zkušebních laboratořích. Nad rámec této povinné frekvence testování, soustavně zkoušíme naše výrobky ve vlastní akreditované laboratoři, což nám umožňuje trvale udržovat výrobky v takových kvalitativních parametrech, které výrazně převyšují ty požadované.

  Také téměř všechny výrobky vibrolisované řady výrobní technologie jsou odolné prostředí XF4. Jsou to všechny ty, pro které má tato odolnost význam.

 • Standardy odvodňovacích prvků

  Více

  Třídící a odvodňovací žlaby D400, E600, F900

  Odvodňovací štěrbinové žlaby jsou děleny dle místa osazení a z toho vyplývajícího zatížení do šesti tříd A 15 až F900. Naše produkty systémů odvodňovacích systémů splňují požadavky pro použití ve třídách zatížení D400, F900, což jsou vozovky pozemních komunikací, parkovacích a jiných zpěněných ploch, které budou pojížděné silničními vozidly.

  Na základě projekčních, stavebních a provozních požadavků byla rozšířena certifikace vybraných profilů systému štěrbinových trub o třídu dopravního zatížení E600, a tak v současnosti dodáváme štěrbinové trouby tříd D400, E600 a F900.

  Poklopy a vtokové mříže doplňkových kusů, jako jsou čistící a vpusťové kusy, taktéž splňují požadavky ČSN EN 1433 pro zkušební zatížení daných tříd (tzn. 400kN pro třídu D400 – plastové a litinové mříže; resp. 900kN pro třídu F900 – pouze litinové mříže).

   

  Výhody použití štěrbinových žlabů

  Štěrbinové trouby představují moderní, dokonalý a rychlý způsob odvodnění komunikací a zpevněných ploch. Zajišťují rychlé odvodnění povrchu zpevněné plochy i při extrémních přívalech vody a její dokonalé odvedení kapacitním průtočným profilem k napojení na kanalizaci. Při velké kapacitě a malé šířce průtočného profilu mají značnou samočisticí schopnost.

  Ve výrobním programu CS-BETON s.r.o. jsou i prvky s vnitřním spádem dna štěrbinových trub. Proto je možné bezproblémové odvodnění i v případě malých podélných sklonů. Povrch trub může být navržen i vodorovný. Štěrbinové trouby, které jsou vyrobené firmou CS-BETON s.r.o., jsou vysoce únosné a při správné volbě typu trouby umožňují využití i na letištích a ve velmi extrémních průmyslových provozech. Zejména profily s přerušovanou štěrbinou jsou velmi odolné i při dynamickém namáhání nebo účinku vodorovných sil. Relativní jednoduchost konstrukce štěrbinových trub s využitím kvalitních betonových prvků zajišťuje dlouhou životnost tohoto odvodnění.

  Štěrbinové trouby CS-BETON s.r.o. včetně vpusťových i čistících kusů jsou vyrobeny z betonu C 45/55 XF4, dle ČSN EN 206 prvky jsou odolné proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek (a několikrát převyšují požadavky normy). V našich teplotních podmínkách nemůže dojít ke snížení funkčnosti žlabu jeho zamrznutím.

  Díky dokonalému spojení jednotlivých prvků štěrbinových trub pomocí pryžových profilů speciálního tmelu je hotový žlab pro vodu nepropustný. Pryž odolává vlivu ropných látek. Pryžové těsnění zároveň zamezuje vzájemnému dotyku sousedících prvků. Guma vytváří spáru, která se pohybuje okolo 5 mm.

  Štěrbinové trouby se vyrábějí v základních délkách 4 m. Je možné vyrobit i trouby odlišných délek, například poloviční trouby dvoumetrové. Lze však objednat i prvky délek zcela obecných, max. 4 m. Po dohodě s výrobcem jsou možné i další úpravy, například drobné úpravy povrchu, boční drenážní otvory, zkosení čel u napojení apod.

  Hotový štěrbinový svod, začleněný do konstrukce vozovky i přilehlého terénu, je velmi odolný proti mechanickému poškození a je prakticky nezničitelný. Vyžaduje tedy minimální údržbu, která se omezí pouze na čištění průtočného profilu trouby, pokud dojde k jeho zanesení. K tomu jsou určeny čistící kusy a vpusti, které je nutné rozmístit v dostatečném množství.

  Další výhody odvodňovacích prvků CS-BETON:

  • z betonu C 45/55 F5 XF4 (vhodné složení kameniva, kvalitní cement, výkonné plastifikační a provzdušňující přísady),
  • příměs amorfního oxidu křemičitého - MICROSILICA vysoká pevnost v tlaku,
  • extrémní odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek,
  • nízká nasákavost,
  • vysoká estetická kvalita,
  • vlastnosti požadované TKP 18/2005 , TP 137, TP 152, ČSN EN 206, ČSN EN 1433,
  • štěrbinové trouby CS-BETON jsou vyráběny s originálním dvouprstencovým spojem AQUAFEST - dokonalá vodotěsnost a odolnost proti průsaku ropných látek,
  • samozřejmostí jsou prvky s vnitřním spádem,
  • možnost výroby délkových atypů v rozmezí 0,5 – 4m a jiných atypických úprav jednotlivých prvků.
 • Standardy silničních zádržných systémů

  Více

  Svodidla - standard H1, H2, H3, H4

  CSB - SVODIDLO je klasifikováno jako silničním záchytným systémem dle definice CSN EN 1317-1 a TKP kap. 11 a lze je instalovat jako trvalá nebo dočasná. Tento záchytný systém je tvořen jednotlivými železobetonovými prvky – prefabrikáty, které jsou mezi sebou kloubově spojeny do staticky únosné řetězovky s možností výrazného využití třecí - smykové síly v uložení prvku. Tato síla umožnuje snížení míry přetížení v havarujícím vozidle.

  Tvar a rozměry betonového CSB - SVODIDLA vychází z typového svodidla „New Jersey“. CSB - SVODIDLA jsou vyráběna v typových výškách 800, 1000 a 1200 mm a v provedení oboustranném nebo jednostranném. Přestože jsou tvarově typizované, přináší systém betonových svodidel od firmy CS-BETON s.r.o. mnoho inovativních změn a převratných řešení, která eliminují nedostatky současné užívaných svodidel.

   

  Přednosti zádržných systémů CS-BETON

  Ke spojování dílců svodidel je užíván zcela nový patentově chráněný kloubový šroubovaný spoj. Tento spoj dovoluje délkovou i směrovou rektifikaci při zachování jeho plné statické funkce. Jeho mimořádnou vlastností je jednoduchá demontáž při destrukci dílů svodidla.

  Jeho mimořádný rektifikovatelný kulový spoj dovoluje montovat tato svodidla s úhlovým natočením ve styku až do 4°, aniž by to znamenalo změnu statického chování spoje. Prvky CSB - silničního záchytného systému lze tedy oproti vyráběným svodidlům klást a spojovat bez problémů ve směrových i výškových obloucích.

  Vnitřní vyztužení prvku zajištuje jeho celistvost i při destrukci nárazem. Součástí výztuže jsou i umělohmotná vlákna zajištující mizivou tvorbu objemových trhlin na povrchu betonu spolu s výrazným omezením odletování kusu betonu při jeho destrukci.

  Svodidla jsou vyráběna z vysokopevnostního, provzdušnovaného betonu s příměsí amorfního oxidu křemičitého, který tvorbou umocněné krystalické mřížky vytváří beton výrazně odolný proti účinkům mrazu a chemických rozmrazovacích prostředků. Beton určený pro výrobu betonových svodidel je třídy C45/55 a splňuje požadavky odolnosti pro stupen vlivu prostředí XC4, XD3, XF4, XA1 dle ČSN EN 206. Což splňuje požadavek TKP kapitoly 18.

  Beton svodidla je vyráběn z nízkoalkalického cementu, který vytváří jednu ze zábran tvorby alkalicko-křemičité reakce betonu.

  Kloubový šroubový spoj je chráněn povrchovou úpravou DELTA PROTECT, což dovoluje i při letitém nasazení spoje v exponovaném prostředí jeho plnou demontáž. Spoj je navíc chráněn umělohmotnou krytkou, která není předmětem běžného zcizování kovových krytu.

  Pro místa přechodů na mostní objekty je CSB-silniční záchytný systém doplněn o speciálně upravený dilatační spoj, který při zachování plné statické funkce systému umožnuje spoj dilataci ±40mm. Jedinečná konstrukce spoje nevyžaduje žádnou úpravu svodidlového dílce a ponechává mu vlastnost jednoduché rozebiratelnosti. Tento dilatační spoj je opatřen speciálním elektroizolačním potahem (nástřikem) – RILSAN, který zabraňuje přechodu bludných proudů do svorníku a dále do dalšího dílce záchytného systému.

   

  CSB - SVODIDLO – Funkční třídy

  Zádržná schopnost silničních záchytných systémů vychází z výsledků předepsaných nárazových zkoušek dle ČSN EN 1317-2. CSB-SVODIDLA 120 a CSB-SVODIDLA 100 splňují podmínky pro úroveň zadržení H4b, tedy velmi vysoké zadržení, a lze je tedy umisťovat do míst s nejnáročnějšími požadavky na zádržnost. CSB-SVODIDLA 80 jsou zařazeny do funkční třídy H3 – vyšší zadržení, což je druhá nejvyšší třída úrovně zadržení.