1. Úvodní ustanovení

  Tyto prodejní a dodací podmínky (dále jen “PDP”) upravují vztahy při dodávkách Zboží mezi společností CS-BETON s.r.o., se sídlem ve Velkých Žernosekách 184, PSČ 412 01, IČ: 47287586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. pod sp. zn. C 3257 (dále jen “Prodávající”) a Kupujícím. Veškeré odchylky od PDP musí být písemně dohodnuty v příslušné Smlouvě.

  "Smlouvou" se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi stranami včetně jejich příloh a dodatků

  "Zbožím" se rozumí betonové výrobky z výrobního sortimentu Prodávající včetně případného kompletačního materiálu

 2. Objednávky

  1. Prodej a dodávky zboží se uskutečňují na základě přijetí objednávky kupujícího anebo samostatné písemné smlouvy. Za přijatou se objednávka považuje tehdy, je-li prodávajícím písemně potvrzena.
  2. Objednávka musí obsahovat:
   • druh, množství a barvu z navrhovaný termín dodávky (není-li uveden, rozumí se jím nejbližší termín dle kapacitních možností prodávajícího)
   • způsob dopravy
   • dodací adresu a telefonické spojení na kontaktní osob
   • osoba jednající za právnickou osobu včetně prac. zařazení/postavení, z něhož lze vyvodit oprávnění učinit objednávku
   • jméno osoby oprávněné k převzetí dodávky.
  3. Objednávky zasílá kupující písemně na Oddělení péče o zákazníka  objednavky@csbeton.cz, fax: +420 416 747 179
  4. Obsahuje-li objednávka nova ujednání či nepodstatné odchylky od ujednání kupní smlouvy, cenové nabídky či těchto PDP, považuje se dílčí kupní smlouva za uzavřenou avšak k novým či odchylným ujednáním obsaženým v této objednávce se nepřihlíží. Smluvní pokuty je možné sjednat pouze písemným dodatkem ke kupní smlouvě a nikoliv jednostranným prohlášením v objednávce.
 3. Předmět dodávky

  1. Sortiment, druh  balení  a provedení  výrobků  a k nim  dodávaných doplňků je uveden v aktuálním ceníku prodávající. Provedení a zobrazení zboží v obchodních dokumentech prodávající je informativní. Tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
  2. Výrobky prodávající jsou vyrobeny a dodávány v jakosti odpovídající platným normám  ČSN/ČSN EN.
  3. Prodávající na své zboží vystavuje Prohlášení o shodě podle požadavku zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, doplněného nařízeními vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění nebo 190/2002 Sb., v platném znění. Zboží podléhá zkouškám výrobce  podle schváleného kontrolního a zkušebního plánu a v určených případech autorizovanou osobou č. 204 TZÚS Praha, s.p.. Prodávající provozuje systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
 4. Cena výrobků

  1. Kupující je povinen platit prodávajícímu za dodané zboží ceny uvedené v ceníku, platném v době uskutečnění dodávky zboží. V ceně jsou zahrnuty náklady na standardní balení (páskování, překrytí fólií PE, proklady) a naložení na přepravní prostředek. Doprava zboží, cena palet a ostatních obalů, na nichž je zboží loženo, je vyčíslena zvlášť.
  2. Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné po dobu 3 měsíců od data jejich vystavení, není-li dohodnuto jinak.
  3. Prodávající je vždy oprávněn ceny zboží zvýšit, pokud dojde k prokazatelnému a výrobcem nezaviněnému nárůstu výrobních nákladů, avšak vždy po dohodě s kupujícím.
 5. Platební podmínky

  1. Není-li dále stanoveno či dohodnuto jinak, je cena zboží splatná při odběru zboží. Jiné platební podmínky jsou sjednávány smluvně. Uplatnění reklamace či výskyt vad nestaví lhůty k placení. Není-li dohodnuto jinak, v případě dodávek “na fakturu” je splatnost daňových dokladů vystavených prodávající 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. dodání zboží.
  2. Kupující je povinen v případě prodlení s placením  ceny dodávky zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné finanční částky na bankovní účet prodávajícího.
  3. Nárok na dodatečnou slevu za včasnou úhradu kupní ceny lze uplatňovat za předpokladu, že kupující není současně v prodlení s úhradou žádné jiné splatné faktury vystavené prodávajícím.
  4. V případě prodlení kupujícího s řádnou a včasnou úhradou kupní ceny zboží vzniká prodávající právo při dalších dodávkách jednostranně snížit či nepřiznat smluvní rabat a to do doby řádného uhrazení veškerého dodaného zboží.
  5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn stanovit dodavatelský limit čerpání zboží. Každý odběr zboží nad stanovený limit čerpání zboží podléhá individuálnímu projednání. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím k zajištění sjednaného zboží vystavení zajišťovací směnky se směnečnými podmínkami dle požadavku prodávajícího, avalovanou kupujícím nebo členy jeho statutárního orgánu.
  6. Prodávající je oprávněn  pozastavit dodávky zboží kupujícímu i ze smluvního závazku bez jakýchkoliv důsledků pro prodávajícího, pokud je kupující v prodlení s úhradou splatných faktur nebo překročil smluvený dodavatelský úvěr. Totéž platí, pokud kupující jinak porušil smluvní povinnosti obsažené v rámcové smlouvě, kupní smlouvě, potvrzené objednávce. Při prodlení kupujícího s úhradou faktur delší jak 14 dnů je prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží až do doby uhrazení všech faktur po splatnosti. Nezanikají však ve smluvním závazku dohodnuté nároky prodávajícího na smluvní a zákonné důsledky a sankce.
 6. Termín plnění

  1. Termín plnění je stanoven kupní smlouvou či potvrzenou objednávkou.
  2. V případě nesplnění smluvních termínů odběru zboží kupujícím má právo prodávající stanovit náhradní termín zahájení odběru ne však déle než 1 týden.
  3. Pokud ani v tomto termínu kupující zboží neodebere, má prodávající právo převést zboží do burzy volných výrobků a prodat  jej, kupující má povinnost s prodávajícím dohodnout nový termín dodání zboží s ohledem na výrobní a obchodní možností prodávajícího. Pokud kupující písemně sdělí prodávajícímu svůj požadavek na uskladnění neodebraného zboží a prodávající tento požadavek písemně akceptuje, vzniká mu nárok na úhradu skladného ve výši 10,- Kč za skladovanou jednotku (paleta, výrobek) denně, který kupující uhradí při realizaci odběru jako dodatek ke smluvní ceně.
 7. Dodací podmínky

  1. Při dodávce potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba dodací list. Potvrzený dodací list slouží  jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Převzetím zboží kupující potvrzuje splnění závazku prodávajícího předat doklady ke zboží včetně těchto podmínek a zároveň potvrzuje, že zboží řádně prohlédl a zjistil jeho shodu s se smlouvou (druh, stav, jakost, barva, provedení, množství). Převzetím dochází též k přechodu nebezpečí škody na zboží.
  2. Pokud kupující nepřevezme připravené zboží ve smluvním termínu nebo dle výzvy k odběru, je prodávající oprávněn zboží na účet a riziko kupujícího po dobu 7 dnů uskladnit a vyúčtovat mu cenu uskladnění včetně vzniklých souvisejících nákladů. Cena za uskladnění činí 10,- Kč za každou neodebranou skladovanou jednotku.
  3. Prodávající zajišťuje na požádání, jako  placenou službu, přepravu výrobků na místo určení. Podmínkou zajištění přepravy je řádná objednávka této služby ze strany kupujícího.
  4. Kontaktním místem  pro podání objednávky na dopravu je oddělení péče o zákazníky prodávajícího. Objednávka na dopravu musí obsahovat následující informace.
   • požadovaný termín vykládky
   • požadovaný druh přepravy (návěs, návěs bez plachty, souprava, auto s HR)
   • přesnou adresu vykládky (místo, ulice, PSČ) včetně přejímací osoby a její telefon
   • cenu dopravy
  5. Cena přepravy je smluvní a účtuje se společně s přepravovanými výrobky daňovým dokladem, případně  samostatným daňovým  dokladem. Obsahuje-li cenová nabídka doložku “doprava zboží zdarma”, nebude dopravné fakturováno pouze v případě plného vytížení celého nákladního vozidla. Za nevytížené vozidlo bude požadována cena za dopravu dle cenové nabídky.
  6. Kupující zajistí pro hladkou vykládku na své náklady následující podmínky:
   • Vhodný manipulační prostředek pro skládání zboží z přepravního prostředku např. VZV, jeřáb. Za poškození zboží či přepravních obalů z důvodu použití nevhodného manipulačního prostředku pro skládání nenese prodávající odpovědnost. Hrozí-li poškození přepravního prostředku z důvodu použití nevhodného manipulačního prostředku pro skládání, může řidič odmítnout složení tímto prostředkem a žádat použití jiného manipulačního prostředku. Náklady na skládání zboží hradí kupující včetně vícenákladů vzniklých z výše uvedených důvodů. Toto ustanovení se nevztahuje na přepravu pomocí přepravních prostředků vybavených hydraulickou rukou.
   • Přítomnost osoby oprávněné pro převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno přímo odběrateli kupující a kupující (obchodní organizace) na místě dodání nemá svého zaměstnance či zástupce, určí v objednávce osobu či subjekt oprávněný k převzetí zboží. Podpisem dodacího listu takto určenou osobou se zboží považuje za doručené i kupující. Od převzetí zboží běží lhůta pro provedení prohlídky zboží bez ohledu na to kdy a zda vůbec kupující provedení prohlídky na stavbě fyzicky zajistí.
   • Zpevněnou a sjízdnou komunikaci pro silniční a motorová vozidla o celkové hmotnosti 40t. Hrozí-li poškození přepravního prostředku z důvodu nezajištění vhodné komunikace pro vykládku, je řidič oprávněn určit sám nejbližší vhodnou komunikaci ke skládání. Vícenáklady vzniklé z tohoto titulu hradí kupující.
  7. Pokud z jakýchkoliv důvodů existuje na straně kupujícího překážka, pro kterou nelze přepravu uskutečnit, je kupující povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit prodávajícímu tak, aby bylo možno maximálně zabránit vzniku zbytečných nákladů. Vzniklé náklady je kupující povinen uhradit. V případě překročení celkové povolené doby vykládky, tj. 1 hodina, bude kupujícímu účtována náhrada za promarněný čas ve výši 250,- Kč za každých započatých 15 min.
  8. Při vlastním odvozu se kupující zavazuje zajistit odběr a přejímku zboží od prodávajícího ve výrobním závodě ve lhůtě stanovené ve výzvě k odběru.
  9. Pokud kupující použije k odběru dopravce, je tento povinen prokázat se oprávněním zboží převzít.
  10. Kupující se zavazuje uvést přesné dopravní dispozice při podpisu kupní smlouvy. Jakékoli změny dopravních dispozic musí být provedeny písemně, nejpozději 3 pracovní dny před odesláním zboží.
  11. Dodávku zboží je ve všech případech povinen prodávající avizovat kupujícímu nejméně 3 dny předem, způsobem uvedeným ve smlouvě (fax, písemně).
  12. Prodávající se zavazuje dodávat své výrobky kupujícímu balené dle prodejních a dodacích podmínek. Fólie, balící ocelová páska a proklady jsou prvky balení nevratné  a plně recyklovatelné. Prodávající prodává své výrobky na paletách typu EUR. Smluvní cena za bezvadnou paletu je stanovena na 230,-Kč/kus. Kupující si vyhrazuje právo změny smluvní ceny za paletu. Prodávající musí však kupujícího na změnu smluvní ceny písemně upozornit nejpozději 14 dni před vlastní změnou kupní ceny palety. Bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za cenu sníženou o 15 % ve vztahu k ceně prodejní. Prodávající vykupuje palety do šesti měsíců po dodání zboží. Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen palety vykoupit. Prodávající vykupuje palety od kupujícího pouze do výše množství palet dodaných kupujícímu za sledované období. Podmínkou pro zpětný odkup palet je bezvadný  stav palet ve smyslu norem ČSN 269110 a ČSN269107. Prodávající nevykupuje palety poškozené.
 8. Náhrada škody

  1. Prodávající není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinnosti v souvislosti se Smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zjištění náhradního zboží, škody vzniklé jako následek pozdního dodání zboží, smluvní pokuty a jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami.
  2. Celková souhrnná povinnost Prodávajícího k náhradě veškeré škody včetně smluvní pokut a dalších nároků kupujícího vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 30 % celkové ceny zboží bez DPH.
  3. Žádné z výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 9. Záruka

  1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 5 let  a to na výrobní vady a funkčnost, tzn. že při obvyklém užívání a dodržení podmínek uvedených dále bude zboží použitelné k smluvenému či obvyklému účelu po celou záruční dobu. tzn. že při obvyklém užívání a dodržení podmínek uvedených dále bude mít zboží prokazatelné vlastnosti dle příslušných norem ČSN a prohlášení o shodě po celou záruční dobu. Podmínky záruky a uplatnění reklamace se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
  2. Záruka dle předchozího bodu se nevztahuje na kovové a plastové kompletační prvky.
  3. Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu a to ještě před zapracováním výrobků do stavby.
  4. Nárok na uplatnění záruky nevznikne v případě:
   • poškození zboží, jehož příčina spočívá přímo či nepřímo v selhání podloží či spodní konstrukce nebo v sedání či deformaci podloží,
   • poškození zboží z důvodu chybné montáže, pokládky, neodborného zacházení, znečištění,
   • poškození zboží způsobené mechanickými či chemickými vlivy (zejména používáním nevhodného chemického posypového materiálu - posypové soli na bázi jiné než NaCL mohou zásadním způsobem narušit betonové konstrukce),
   • mechanického poškození zboží a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti zboží,
   • vzniku odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti, dále odlišnosti  způsobené vápenným nebo železitým výkvětem či odlišnosti způsobené použitím desinfekčních přípravků na bázi sloučenin chlóru,
   • vady vzniklé při přepravě způsobené nedostatečným připevněním/kurtováním,
   • poškození  zemětřesením, povodní,  zaplavením, požárem,  krupobitím, explozemi, pádem letících těles, sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal, poškození způsobená vyšší mocí.
   Barevné  provedení COLORMIX a NATURCOLOR je nutno posuzovat na celé vydlážděné ploše nikoliv na jednotlivých kamenech.
 10. Další ujednání

  1. Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád České republiky.
  2. Veškeré změny a doplňky těchto dodacích podmínek mohou být provedeny v konkrétním případě pouze písemně.
 11. Elektronická evidence tržeb

  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.