1. Úvodní ustanovení

  Tyto prodejní a dodací podmínky (dále jen “PDP”) upravují vztahy při dodávkách Zboží mezi společností CS-BETON s.r.o., se sídlem ve Velkých Žernosekách 184, PSČ 412 01, IČ: 47287586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. pod sp.zn. C 3257 (dále jen “Prodávající”) a Kupujícím a jsou platné od 1. 1. 2019. Veškeré odchylky od PDP musí být písemně dohodnuty v příslušné Smlouvě.

 2. cenové nabídky a Objednávky

  1. Nabídky prodávajícího jsou informativní, pokud nejsou výslovně prohlášeny za závazné. Objednávky kupujícího musí být písemné. K uzavření smlouvy dochází až na základě písemného potvrzení prodávajícím, ve kterém bude potvrzen termín dodání zboží.
   Prodávající si vyhrazuje právo potvrzený termín dodání změnit, zejména v důsledku nedostatku výrobní kapacity či jiných nepředvídatelných událostí na straně prodávajícího. Nově určený termín dodání se zavazuje prodávající kupujícímu bezodkladně sdělit. Prodávajícím nově určený termín splnění se považuje za smluvený, pokud kupující v přiměřené lhůtě nesdělí prodávajícímu, že se změnou termínu plnění nesouhlasí. V případě nesouhlasu se změnou termínu dodání má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2. Objednávka musí obsahovat:
   druh, množství a barvu zboží nebo odkaz na platnou cenovou nabídku prodávající
   navrhovaný termín dodávky (není-li uveden, rozumí se jím nejbližší termín dle kapacitních možností prodávajícího)
   způsob dopravy
   dodací adresu a telefonické spojení na kontaktní osobu
   osoba jednající za právnickou osobu včetně prac. zařazení/postavení, z něhož lze vyvodit oprávnění učinit objednávku
   jméno osoby oprávněné k převzetí dodávky
  3. Vstoupí-li kupující po seznámení s těmito PDP do obchodního vztahu s prodávajícím, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto PDP. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 NOZ. Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemně.
  4. Detailní podmínky objednání a dodání zboží (např. min. objednací množství, min. expediční množství, možnost zrušení objednávky před vývozem, možnost konsignace, možnost vrácení zboží apod.) jsou stanoveny v dokumentu Pracovní sešit v aktuální verzi.
 3. Předmět dodávky

  1. Sortiment, druh balení a provedení výrobků a k nim dodávaných doplňků je uveden v aktuálním ceníku, pracovním sešitu nebo písemných cenových nabídkách prodávající. Provedení a zobrazení zboží v obchodních dokumentech prodávající je informativní. Tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
  2. Výrobky prodávající jsou vyrobeny a dodávány v jakosti odpovídající platným normám ČSN/ČSN EN.
  3. Prodávající na své zboží vystavuje buď prohlášení o shodě podle požadavku zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, doplněného nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nebo prohlášení o vlastnostech podle požadavku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011. Zboží podléhá zkouškám výrobce podle schváleného kontrolního a zkušebního plánu a v určených případech autorizovanou osobou č. 204 TZÚS Praha, s.p. Prodávající provozuje systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001.
 4. Cena výrobků

  1. Kupující je povinen platit prodávajícímu za dodané zboží ceny uvedené v ceníku platném v době uskutečnění dodávky zboží, není-li cena stanovena jinak. V ceně jsou zahrnuty náklady na standardní balení (páskování, překrytí fólií PE, proklady) a naložení na přepravní prostředek. Doprava zboží, cena palet a ostatních obalů, na nichž je zboží loženo, je vyčíslena zvlášť.
  2. Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné po dobu 3 měsíců od data jejich vystavení, není-li na nich vyznačena platnost odlišná.
  3. Prodávající je vždy oprávněn ceny zboží zvýšit, pokud dojde k prokazatelnému a výrobcem nezaviněnému nárůstu výrobních nákladů, avšak vždy po dohodě s kupujícím.
 5. Platební podmínky

  1. Není-li dále stanoveno či dohodnuto jinak, je cena zboží splatná při odběru zboží. Jiné platební podmínky jsou sjednávány pouze smluvně. Uplatnění reklamace či výskyt vad nemají vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu řádně a včas. Není-li dohodnuto jinak, v případě dodávek “na fakturu” je splatnost daňových dokladů vystavených prodávající 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. dodání zboží a hradí se bez jakéhokoliv odpočtu. Přílohou daňových dokladů prodávajícího je pouze prostý dodací list, originál potvrzeného dodacího listu potvrzený kupujícím předloží prodávající na základě výzvy kupujícího a to bez zbytečného odkladu.
   Při objednávce zboží na zakázku (tj. zboží, které není ve standardní nabídce prodávajícího) má prodávající právo požadovat zálohu ve výši 50% z kupní ceny takového zboží. Termín pro dodání pak běží až ode dne uhrazení této zálohy. Pokud kupující v rozporu se smlouvu zboží na zakázku ve stanoveném termínu dodání neodebere, je prodávající oprávněn po marném uplynutí dodatečné lhůty k převzetí zboží od smlouvy odstoupit a vyúčtovat kupující smluvní pokutu ve výši poskytnuté zálohy. Tím není dotčen nárok na úhradu způsobené škody.
  2. Kupující je povinen v případě prodlení s placením ceny dodávky zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné finanční částky na bankovní účet prodávajícího.
  3. Nárok na dodatečnou slevu za včasnou úhradu kupní ceny lze uplatňovat pouze za předpokladu, že kupující není současně v prodlení s úhradou žádné jiné splatné faktury vystavené prodávajícím.
  4. V případě prodlení kupujícího s řádnou a včasnou úhradou kupní ceny zboží vzniká prodávajícímu právo při dalších dodávkách jednostranně snížit či nepřiznat veškeré smluvní slevy a to do doby řádného uhrazení všech splatných závazků. Předpokladem vzniku nároku kupujícího na vyplacení množstevních a jiných bonusů a prémií je úplné a včasné zaplacení všech splatných závazků kupující, není-li smluvně dohodnuto jinak.
  5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn stanovit dodavatelský limit čerpání zboží. Každý odběr zboží nad stanovený limit čerpání zboží podléhá individuálnímu projednání. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím k zajištění sjednaného zboží vystavení zajišťovací směnky se směnečnými podmínkami dle požadavku prodávajícího, avalovanou členy statutárního orgánu kupující.
  6. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delším jak 14 dnů nebo překročení smluveného dodavatelského limitu je prodávající oprávněn veškeré dodávky zboží kupujícímu pozastavit a provést další dodávky pouze po zaplacení zálohy ve výši dohodnuté ceny zboží nebo po poskytnutí dodatečného zajištění (notářský zápis se souhlasem k přímé vykonatelnosti, směnka) na zaplacení ceny zboží.
 6. Termín plnění

  1. Termín plnění je stanoven kupní smlouvou či potvrzenou objednávkou nebo v souladu s bodem 2.1 těchto PDP
  2. V případě nesplnění smluvních termínů odběru zboží kupujícím má právo prodávající stanovit náhradní termín zahájení odběru ne však déle než 1 týden.
   Pokud ani v tomto termínu kupující zboží neodebere, má prodávající právo převést zboží do burzy volných výrobků a prodat je, kupující má povinnost s prodávajícím dohodnout nový termín dodání zboží s ohledem na výrobní a obchodní možností prodávajícího.
 7. Dodací podmínky

  1. Při dodávce potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba dodací list. Potvrzený dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Převzetím zboží kupující potvrzuje splnění závazku prodávajícího předat doklady ke zboží včetně těchto podmínek a zároveň potvrzuje, že zboží řádně prohlédl a zjistil jeho shodu se smlouvou (druh, stav, jakost, barva, provedení, množství). Převzetím dochází též k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
  2. Pokud kupující nepřevezme připravené zboží ve smluvním termínu nebo dle výzvy k odběru, je prodávající oprávněn zboží na účet a riziko kupujícího po dobu 7 dnů uskladnit a vyúčtovat mu cenu uskladnění včetně vzniklých souvisejících nákladů. Cena za uskladnění činí 50,- Kč za každou neodebranou skladovanou jednotku (tj. paletu) a započatý kalendářní den. V případě prodlení s převzetím zakázkových prvků kanalizačního programu delšího než 15 kalendářních dnů je prodávající oprávněn bez dalšího vyfakturovat kupní cenu zboží, tím není dotčeno právo požadovat cenu za uskladnění ve výši 50,- Kč za každou neodebranou skladovanou jednotku a započatý kalendářní den.
  3. Prodávající zajišťuje na požádání jako placenou službu přepravu výrobků na místo určení. Podmínkou zajištění přepravy je řádná objednávka této služby ze strany kupujícího.
  4. Kontaktním místem pro podání objednávky na dopravu je oddělení péče o zákazníky prodávajícího. Objednávka na dopravu musí obsahovat následující informace:
   požadovaný termín vykládky
   požadovaný termín vykládky
   požadovaný druh přepravy (návěs, návěs bez plachty, souprava, auto s HR)
   přesnou adresu vykládky (místo, ulice, PSČ) včetně přejímací osoby a její telefon.
  5. Cena přepravy je smluvní a účtuje se společně s přepravovanými výrobky daňovým dokladem, případně samostatným daňovým dokladem. Obsahuje-li cenová nabídka doložku “doprava zboží zdarma”, nebude dopravné účtováno pouze v případě plného vytížení celého nákladního vozidla. Za nevytížené vozidlo bude požadována cena za dopravu dle cenové nabídky prodávajícího. Dojde-li v době mezi uzavřením smlouvy a realizací dopravy k podstatné změně právních předpisů v oblasti dopravy (např. rozšíření povinnosti hradit mýtné na silnice I. třídy, zvýšení silniční daně aj.) nebo skokovému navýšení ceny pohonných hmot o více jak 10 %, je prodávající oprávněn tyto změny do ceny dopravy promítnout.
  6. Kupující zajistí pro hladkou vykládku na své náklady následující podmínky:
   • Vhodný manipulační prostředek pro skládání zboží z přepravního prostředku např. VZV, jeřáb. Za poškození zboží či přepravních obalů z důvodu použití nevhodného manipulačního prostředku pro skládání nenese prodávající odpovědnost. Hrozí-li poškození přepravního prostředku z důvodu použití nevhodného manipulačního prostředku pro skládání, může řidič odmítnout složení tímto prostředkem a žádat použití jiného manipulačního prostředku. Náklady na skládání zboží hradí kupující včetně vícenákladů vzniklých z výše uvedených důvodů. Toto ustanovení se nevztahuje na přepravu pomocí přepravních prostředků vybavených hydraulickou rukou.
   • Přítomnost osoby oprávněné pro převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno přímo odběrateli kupujícího a kupující (obchodní organizace) na místě dodání nemá svého zaměstnance či zástupce, určí v objednávce osobu či subjekt oprávněný k převzetí zboží. Podpisem dodacího listu takto určenou osobou se zboží považuje za doručené i kupující. Od převzetí zboží běží lhůta pro provedení prohlídky zboží bez ohledu na to kdy a zda vůbec kupující provedení prohlídky na stavbě fyzicky zajistí.
   • Prodávající zajistí doručení zboží pouze na místa přístupná po komunikaci způsobilé pro pohyb kamionů. Nebude-li tato podmínka splněna a nebude bezodkladně určeno ani náhradní místo pro vykládku zboží, je prodávající oprávněn rozhodnout o tom, že se vozidlo se zbožím vrátí zpět do sídla prodávajícího a marně vynaložené náklady na dopravu budou vyúčtovány kupujícímu.
  7. Pokud z jakýchkoliv důvodů existuje na straně kupujícího překážka, pro kterou nelze přepravu uskutečnit, je kupující povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit prodávajícímu tak, aby bylo možno maximálně zabránit vzniku zbytečných nákladů. Vzniklé náklady je kupující povinen uhradit. V případě překročení celkové povolené doby vykládky, tj. 1 hodina, bude kupujícímu účtována náhrada za promarněný čas ve výši 250,- Kč za každých započatých 15 min.
  8. Pokud kupující použije k odběru dopravce, je tento povinen se prokázat oprávněním zboží převzít.
  9. Kupující se zavazuje uvést přesné dopravní dispozice do objednávky. Jakékoli změny dopravních dispozic musí být provedeny písemně, nejpozději 3 pracovní dny před odesláním zboží.
  10. Prodávající se zavazuje dodávat své výrobky kupujícímu balené dle prodejních a dodacích podmínek. Fólie, balící ocelová páska a proklady jsou prvky balení nevratné a plně recyklovatelné. Prodávající prodává své výrobky na paletách typu EUR. Smluvní cena za bezvadnou paletu je stanovena na 235,- Kč/kus. Kupující si vyhrazuje právo změny smluvní ceny za paletu. Prodávající musí však kupujícího na změnu smluvní ceny písemně upozornit nejpozději 14 dní před vlastní změnou kupní ceny palety. Bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za cenu 195,- Kč/ks. Prodávající prodává výrobky z řady Uličních vpustí na paletách typu EUR 100x120 cm. Smluvní cena za tuto paletu v bezvadném stavu je stanovena na 280,- Kč/kus. Bezvadné palety 100x120 cm budou zpět vykupovány prodávajícím za cenu 240,- Kč /ks. Prodávající vykupuje palety do šesti měsíců po dodání zboží. Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen palety vykoupit. Prodávající vykupuje palety od kupujícího pouze do výše množství palet dodaných kupujícímu za sledované období. Podmínkou pro zpětný odkup palet je bezvadný stav palet ve smyslu norem ČSN 26 9110 a ČSN 269107. Prodávající nevykupuje palety poškozené.
 8. Náhrada škody

  1. Prodávající není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením smluvní povinnosti. Za nepřímé a následné škody se považují zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění náhradního zboží, škody vzniklé jako následek pozdního dodání zboží, smluvní pokuty a jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami.
  2. Celková souhrnná povinnost Prodávajícího k náhradě veškeré škody včetně smluvní pokut a dalších nároků kupujícího vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 30 % celkové ceny zboží bez DPH.
  3. Žádné z výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 9. Záruka

  1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 5 let a to na výrobní vady a funkčnost, tzn. že při obvyklém užívání a dodržení podmínek uvedených dále bude zboží použitelné k smluvenému či obvyklému účelu po celou záruční dobu, tzn. že bude mít zboží prokazatelné vlastnosti dle příslušných norem ČSN a prohlášení o shodě po celou záruční dobu. Na výrobky z kanalizačního programu prodávající poskytuje záruku v trvání 2 let a to na výrobní vady a funkčnost, zejména na zachování fyzikálních vlastností výrobku dle platných norem po celou dobu trvání záruky. Záruka se nevztahuje na obchodní zboží a dodatečné povrchové úpravy typu bezpečnostního šrafování.
   Podmínky záruky a uplatnění reklamace se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
  2. Záruka dle předchozího bodu se nevztahuje na kovové a plastové kompletační prvky.
  3. Jakoukoliv reklamaci zjevných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu a to ještě před zapracováním výrobků do stavby
  4. Nárok na uplatnění záruky nevznikne v případě:
   poškození zboží, jehož příčina spočívá přímo či nepřímo v selhání podloží či spodní konstrukce nebo v sedání či deformaci podloží poškození zboží z důvodu chybné montáže, pokládky, neodborného zacházení, znečištění poškození zboží způsobené mechanickými či chemickými vlivy (zejména používáním nevhodného chemického posypového materiálu - posypové soli na bázi jiné než NaCl mohou zásadním způsobem narušit betonové konstrukce) mechanického poškození zboží a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti zboží, vzniku odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti, dále odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem či odlišnosti způsobené použitím desinfekčních přípravků na bázi sloučenin chlóru, vady vzniklé při přepravě způsobené nedostatečným připevněním/kurtováním, poškození vnějšími vlivy zejména nikoliv však výlučně zemětřesením, povodní, zaplavením, požárem, krupobitím, explozemi, pádem letících těles, sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal, poškození způsobená vyšší mocí.
   Barevné provedení COLORMIX, NATURCOLOR a WOODLINE je nutno posuzovat na celé vydlážděné ploše nikoliv na jednotlivých kamenech.
 10. Další ujednání

  1. Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád České republiky.
  2. Veškeré změny a doplňky těchto dodacích podmínek mohou být provedeny v konkrétním případě pouze písemně.
  3. Kupující je povinen informovat prodávajícího o všech podstatných změnách týkajících vnitřní struktury své korporace a to bez zbytečného odkladu. V případě změny, která by mohla ohrožovat plnění již uzavřených smluv (např. převody obchodních podílů na nové společníky bez potřebné důvěryhodnosti), je prodávající oprávněn plnění smlouvy dočasně pozastavit a požadovat předložení dodatečného zajištění. Nebude-li takové zajištění poskytnuto, je oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat neprodlenou úhradu veškerých (i dosud nesplatných) závazků.
 11. Elektronická evidence tržeb

  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.