1. Práva z odpovědnosti za vady je nutno uplatnit u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží zakoupeno. U společnosti CS-BETON s.r.o. je možné uplatnit reklamaci pouze kupujícím, který zboží zakoupil přímo u prodávajícího a na jehož jméno byl vystaven daňový doklad. Vady musejí být uplatněny bez zbytečného odkladu.


2. Kupující se při reklamaci výrobků či zboží v záruční době musí prokázat daňovým dokladem a dodacím listem. O reklamaci sepíše prodávající      reklamační zápis, který musí být podepsán též kupujícím. Na základě posouzení reklamace rozhodne prodávající o její oprávněnosti, uznání nebo zamítnutí.
Prodávající přejímá závazek odstranit bezplatně řádně a včas oznámené vady zboží a to podle svého rozhodnutí opravou nebo výměnou. V případě zabudování zboží se zjevnou vadou se kupující zavazuje na své náklady zajistit pracovní přístup ke zboží, jeho demontáž a opětovnou instalaci nezbytnou k řádnému provedení opravy/výměny zboží.


3. Zjevné vady zboží musí být oznámeny bez zbytečného odkladu po dodání zboží kupujícímu. Kupující se při zjištění zjevných vad (opticky zjistitelných) a při uplatnění svých práv zavazuje postupovat takto:
• při přejímce zboží v návaznosti na rozsah a závažnost zjevné vady zboží nepřevezme. Tuto skutečnost s řádným zdůvodněním vyznačí do dodacího listu dodávky zboží.
• při přejímce zboží poznačí zjištěné zjevné vady do dodacího listu dodávky zboží, uplatní písemnou reklamaci v nejkratší možné době, nejpozději však do 2 dnů od přejímky zboží, a zboží převezme. Zboží ponechá v původním originálním balení do doby vyřešení reklamace.
Nejsou-li zjevné vady při přejímce zboží uplatněny v uvedených lhůtách, má prodávající za to, že zboží bylo řádně dodáno bez zjevných vad.


4. Zboží mající zjevné vady opticky zjistitelné, které však nemohly být zjištěny při přejímce vlivem balení zboží, nesmí být zabudováno a musí být ponecháno ve stavu, v jakém byla vada zjištěna. Kupující zejména uvede znaky prokazující původ zboží a charakter vady, tj. zejména štítek označující zboží, jeho kvalitativní třídu a datum výroby či štítek s čárovým kódem. Takovéto vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně po zjištění. Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit prodávající nejpozději do 48 hodin po zjištění a nahlášení.


5. Při zjištění skrytých vad zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu výskyt těchto vad neprodleně písemně s uvedením charakteru vady a ponechat zboží ve stavu a konstrukci, kde vadu zjistil do prohlídky prodávajícího. Kupující musí umožnit prodávajícímu realizovat jakákoliv opatření vedoucí k získání podkladů pro řádné prošetření skryté vady (odběry vzorků, vývrtů atd.).


6. Vady zboží musí být reklamovány vždy písemně a oznámení musí splňovat zákonné náležitosti. Oznámení o vadách zboží či díla, v němž je zboží zabudováno, zaslané prodávající na vědomí třetí osobou či pouhé přeposlání takového oznámení kupujícím prodávající, není možné považovat za platné oznámení vady. Stejně tak oznámení, které postrádá identifikaci reklamovaného zboží a pozorovanou vadu, prodávající není povinen řešit. V případě, že kupující neumožnil či jinak zabránil prodávajícímu řešit vadu zboží či jeho možnou opravu, nebo bez vědomí a souhlasu prodávajícího vadu řešil jiným způsobem, zanikají tím záruky na zboží dané prodávajícím včetně jeho odpovědnosti z vad.


7. Za vadu zboží nelze považovat vadu, která spočívá v nesplnění vlastností zboží prodávajícímu v době výroby a dodání zboží neznámých a nepožadovaných nebo ke které se prodávající smluvně nezavázal. Totéž platí i o dokládání jakosti zboží. Má-li zboží vady, zvláště pak skryté, které v době zjištění nezapříčinily ztrátu technických, bezpečnostních a funkčních vlastností zboží a jehož výměna by vyžadovala náklady vyšší než 50% kupní ceny zboží, akceptuje kupující právo prodávajícího nejprve poskytnout slevu z ceny zboží vyjadřující snížení kvalitativních parametrů zboží nebo realizovat adekvátní odbornou sanaci zboží nebo ponechat zboží v konstrukci a na náklady prodávajícího realizovat výměnu zboží v okamžiku, kdy v důsledku vady bude opotřebení zboží či ztráta funkčnosti zboží vyšší než na jaké bylo zkoušeno a na jaké bylo vydáno prohlášení o shodě, ale to pouze nastane-li tato skutečnost v době záruční doby.
Reklamaci nelze uplatnit na výrobky a zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.
V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s tímto oznámením.


8. Reklamování vad zboží nedává právo kupujícímu neplnit platební podmínky, ke kterým se zavázal. Kupující také nemá právo neplnit z titulu vad zboží platební podmínky u dodaného zboží, kterého se uplatněná odpovědnost za vady netýká.
Vadu zboží nelze uplatnit na drobné barevné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti zboží, neboť je důsledkem užívání přírodních materiálů (písky, štěrkopísky, cement). Taktéž není důvodem k uplatnění vad zboží výkvět složek cementu na povrchových plochách zboží. Jedná se o nepravidelný bílý povlak povrchu zboží, který nemá žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží a zmizí účinkem působení povětrnostních vlivů.
Za vadu zboží nelze uplatnit též drobnou barevnou odlišnost, která může nastat vlivem plnění různých objednávek či doobjednávek s větším časovým odstupem jejich realizace prodávajícím.
Dále nelze uplatnit vadu zboží z důvodu výskytu tzv. krakeláže (mikrotrhlin). Na povrchu betonových produktů se mohou
v průběhu životnosti vyskytnout povrchové mikrotrhlinky, které jsou patrné zejména po dešti. Tyto mikrotrhlinky nemají vliv na technické vlastnosti, neovlivňují mechanicko-fyzikální vlastnosti produktů, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nemohou být důvodem k reklamaci.


9. Reklamační řád v tomto znění nabyl účinnosti dnem 20. 3. 2017. Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávající či na:
www.csbeton.cz
Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.