Akreditovaná zkušební laboratoř slouží naší společnosti především jako prostředek pro další rozšíření a zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu poskytovaného cílové skupině našich odběratelů a obchodních partnerů.

Společnost CS-BETON s.r.o., v souladu s interním plánem rozvoje, založila v roce 1997 podnikovou laboratoř. V rámci neustálé snahy o zkvalitňování poskytovaných služeb získala laboratoř v průběhu let postupně následující kvalifikační stupně. Posouzení komisí ASPK, s.r.o., střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací bylo dne 8. 3. 2002 vydáno Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Logickým pokračováním bylo úsilí o získání statutu akreditované zkušební laboratoře. Osvědčení o akreditaci bylo uděleno v roce 2007 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Zkušební laboratoř slouží především jako prostředek pro další rozšíření a zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu poskytovaného cílové skupině našich odběratelů a obchodních partnerů. Naším cílem je poskytování nestranných a vysoce objektivních výsledků zkoušek všem obchodním partnerům.

Zkušební laboratoř je v rámci společnosti samostatným celkem, který spadá přímo pod působnost ředitele společnosti a je zcela nezávislá na ostatních částech společnosti. Laboratoř provádí vzorkování a veškeré zkoušky maximálně objektivním a nestranným způsobem.

Politikou laboratoře je zabezpečit při svých činnostech nezávislost a nestrannost zkušební laboratoře nejen v rámci firmy, ale zamezit vlivu i jiných stran.

Jednatelé společnosti CS-BETON s.r.o. jako vrcholní představitelé firmy, která produkuje vlastní betonové výrobky a provozuje zkušební laboratoř, svým prohlášením zabezpečuje nezávislost a nestrannost zkušební laboratoře na dalších částech společnosti.

Rozsah akreditace je uveden v platné příloze osvědčení o akreditaci. Mimo rámec akreditace provádí laboratoř vzorkování čerstvého betonu a dále zkoušky, které sice nejsou akreditované, ale laboratoř má zajištěny předpoklady pro jejich správné a objektivní provedení.

 

Kontakt akreditované laboratoře

Nabídka služeb laboratoře

 • Zkoušky mimo rozsah akreditace

  • Stanovení vlhkosti kameniva
  • Stanovení vlhkosti sypkých materiálů v analyzátoru vlhkosti
  • Zkouška pevnosti v tlaku na dlažebních prvcích
  • Stanovení pevnosti betonu Schmidtovým tvrdoměrem L9
  • Stanovení pevnosti v tlaku u vývrtů
  • Vizuální hlediska pro betonové dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky
  • Stanovení pevnosti bočnice v ohybu (bednicí tvárnice dle ČSN EN 15435)
  • Stanovení pevnosti v tahu pro nekovové vázací pásky
 • Ostatní činnosti

  • Vývrty z betonových konstrukcí o Ø 100 a 150 mm
  • Výroba a ošetřování těles ve vodní lázni
  • Příprava betonových vzorků rozřezáním a broušením
 • Akreditované zkoušky

  • Obsah vzduchu v čerstvém betonu – tlaková metoda
  • Zkoušení čerstvého betonu – Zkouška rozlitím
  • Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu
  • Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu (zkušebních těles)
  • Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles
  • Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CHRL (metoda A a C)
  • Měření výšky překrytí ocelové výztuže betonem (profometer)
  • Stanovení zrnitosti kameniva - sítový rozbor
  • Stanovení celkové nasákavosti betonových dlažebních bloků, dlažebních desek a obrubníků
  • Odolnost proti zmrazování a rozmrazování při použití rozmrazovacích solí (betonové dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky dle ČSN EN 1338, ČSN EN 1339 a ČSN EN 1340)
  • Stanovení rozměrů (betonové dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky)
  • Stanovení odolnosti proti obrusu (betonové dlažební bloky, dlažební desky a obrubníky)
  • Stanovení pevnosti v ohybu betonových dlažebních desek a obrubníků
  • Stanovení pevnosti v příčném tahu betonových dlažebních bloků
  • Stanovení pevnosti v tlaku zdicích prvků
  • Stanovení rozměrů zdicích prvků
  • Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu (spacing factor)